Català

Què és VEGAP?

VEGAP (Visual Entitat de Gestió d’Artistes Plàstics) és una organització sense afany de lucre que representa, a Espanya a més de cent mil autors de tot el món.

La nostra organització va ser creada el 1990 per un grup d’artistes espanyols per gestionar de manera col·lectiva els seus drets d’autor, d’acord amb de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquest any, VEGAP va ser admesa com a membre de ple dret de la CISAC, unint-se a una xarxa de societats de creadors visuals de quaranta països.

VEGAP té subscrits contractes de representació recíproca amb trenta-nou societats d’autor d’altres països, que apareixen recollides a la nostra pàgina web (www.vegap.es). Això significa que lels drets d’autor dels socis de VEGAP són gestionats als països de la Unió Europea i d’altres continents, tals com Argentina, Brasil, Canadà, Estats Units, Mèxic, Austràlia, Corea i Japó, entre d’ altres.

Vegap és l’organització que gestiona els drets d’autor dels pintors, escultors, fotògrafs, il·lustradors, dissenyadors, videoartistes, net-artistes, arquitectes... els creadors visuals.

Perquè m'interessa?

Avantatges:

Flexibilitat. VEGAP s’adapta a les necessitats de gestió de cada soci. Existeix una forma de gestió dels drets per a cada necessitat. Models de contractes, llicències, tarifes...

Eficiència. La gestió col·lectiva permet aconseguir uns resultats molt eficients en la protecció dels drets, a un baix cost.

Experiència. VEGAP té un equip d’experts que treballen en una organització amb més de vint anys d’experiència.

Xarxa. Els socis de VEGAP formen part d’una xarxa internacional de creadors molt important i nombrosa.

Informació. La gestió, que es realitza a tot el món, permet que el soci rebi una informació molt detallada de tots els usos de les seves obres.

Assessorament. Els socis de VEGAP reben un assessorament jurídic i fiscal gratuït a través dels serveis que presta VEGAP a través del seu Fons Assistencial i Cultural.

Assistència. Els socis de VEGAP gaudeixen de les activitats assistencials gratuïtes que se’ls proporciona a través del seu Fons Assistencial i Cultural, com a segurs col·lectius gratuïts, avantatges i descomptes a diferents serveis externs, etc.

Promoció. VEGAP promociona la creació visual, a través de Seminaris, premis, trobades, dirigits tant a artistes com a juristes especialitzats en Dret d’Autor.

Banc d’Imatgesk. Els socis de VEGAP que ho desitgin, poden beneficiar-se d’aquest servei de subministrament de reproduccions digitals de les seves obres, prèviament autoritzat per ells, d’una alta qualitat i acompanyats de les corresponents llicències per regular el seu ús.

Com funciona?

Estructura operativa:

L’estructura operativa de VEGAP, establerta en els seus centres de Madrid i Barcelona, disposa de:

Àrea de Direcció general, que té encomanada la direcció de tot l’equip de treball (dgeneral@vegap.es);

Àrea econòmica i d’administració, en la qual es gestionen tant els cobraments com els repartiments als autors (admon@vegap.es);

Àrea de gestió de les llicències, en la qual es tramiten totes les sol·licituds d’autorització per a l’ús de les obres dels autors que representa VEGAP (licencias@vegap.es);

Assessoria Jurídica, que presta els seus serveis a tota l’organització (serviciosjurídicos@vegap.es);

Àrea d’informació general (infomad@vegap.es, infobcn@vegap.es) i de gestió per als socis (socios@vegap.es);

Banc d’Imatges d’art contemporani espanyol, que subministra reproduccions digitals de les obres, amb la més alta qualitat, que han estat prèviament visades i autoritzades pels autors i que van acompanyades de les corresponents llicències, que permeten la seva reproducció per les més variades aplicacions (bi@vegap.es).

Òrgans de Govern:

L’Assemblea de socis de VEGAP és l’òrgan suprem de l’Entitat. L’Assemblea determina la forma de gestió dels drets, aprova els comptes, nomena als representants en el Consell d’Administració i resol qualsevol assumpte que sigui d’interès per als socis. Es reuneix com a mínim una vegada a l’any.

La Comissió Permanent Executiva, és una comissió reduïda del Consell d’Administració, formada per deu membres, que es reuneix mensualment per adoptar totes les decisions relatives a la gestió permanent de l’Entitat.

El Consell d’Administració de VEGAP és triat cada cinc anys per l’Assemblea de socis. Està compost per vint membres, que necessàriament han de ser socis de l’Entitat. Els membres del Consell d’Administració no poden ser emprats de VEGAP, ni estar culpables en cap incapacitat o inhabilitació legal. El Consell té les facultats de gestió, administració i representació que li atorguen els Estatuts. El Consell tria d’ entre els seus membres al seu President i als seus Vicepresidents.

Quins són els meus drets?

Drets morals i econòmics:

Els autors tenen drets morals, ccom el dret al reconeixement de la condició d’autor o el de protegir la integritat de la mateixa. Aquests drets no són objecte de gestió, sinó de defensa, i Vegap ajuda als autors a defensar-los.

Vegap gestiona els drets econòmics que la Llei reconeix als creadors visuals. Els drets econòmics són de dos tipus: els drets exclusius i els drets de remuneració.

Els drets exclusius (de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació) confereixen en exclusiva als autors la capacitat d’autoritzar, o no, la reproducció de les seves obres, la seva distribució o la comunicació al públic d’aquestes reproduccions mitjançant la seva emissió televisiva, o aparició en produccions audiovisuals, així com la transformació d’aquestes obres.

Els drets de remuneració compensen econòmicament als autors per algun límit als seus drets per a benefici de la societat.

El dret de participació remunera a l’autor amb un percentatge del preu de la revenda de les seves obres. Beneficia als artistes plàstics, als fotògrafs i als video-creadors.

La remuneració per còpia privada compensa als creadors visuals pel lliure ús dels ciutadans i per a ús privat de les còpies de les creacions visuals quan aquestes s’incorporen en llibres, revistes culturals o científiques o en suports audiovisuals.

Vegap gestiona aquests drets a favor dels autors que representa. En el cas dels drets exclusius, Vegap emet llicències, previ acord dels autors, per autoritzar l’ús de les seves obres. Les llicències estan condicionades al pagament de les quantitats establertes en les Tarifes Generals que s’aproven cada any.

Vegap té subscrits centenars de Convenis amb Institucions Públiques i Privades i Associacions d’Usuaris que garanteixen el respecte als drets d’autor dels artistes visuals en tot el territori espanyol.

Com em faig Soci?

Associa’t:

Pot associar-se a VEGAP qualsevol autor o autora de creacions visuals (arts plàstiques, fotografia, il·lustració, disseny gràfic, videocreació, art electrònic, arquitectura o còmic) així com els qui ostentin els seus drets d’autor (hereus o institucions).

Fer-se soci de VEGAP és molt senzill, doncs n’hi ha prou amb seguir els segu?ents passos:

  • Sol·licitar la informació i documentació necessàries en el departament d’atenció al soci (socios@vegap.es).
  • Escollir el contracte d’adhesió més adequat.
  • Lliurar o enviar la segu?ent documentació: còpia del Document Nacional d’Identitat, passaport o targeta de residència, Currículum vitae, un catàleg d’obres o fotografies, o imatges de les mateixes i dos exemplars signats del contracte d’adhesió escollit.
  • Només ha d’abonar-se una quota única d’admissió de 60,10 €, que es pagarà en comunicar-se l’admissió.

¿Te gusta esta página? Recomienda este sitio en tus redes sociales